גינון

” למראה הטכניון ישנה חשיבות גדולה, התורמת רבות לאווירה הסטודנטיאלית המתאפשרת בשל המרחב הפתוח והמגונן. כמו כן, מראה זה משפיע על צביונו ואיכותו של הקמפוס ותורם רבות להעדפתם של סטודנטים חדשים את הטכניון על פני מוסדות אקדמאים אחרים, בבואם לבחור היכן ללמוד”‘ , בכך מאמין אגרונום הטכניון, חנוך בורגר אגרונומים בע”מ.

יער קיסליק. צילום: קרן-אור גרינברג

יער קיסליק. צילום: קרן-אור גרינברג

מיקומו הגיאוגרפי של הטכניון על הר הכרמל, משפיע על הצמחייה המרובה שמאפיינת את הקמפוס, אשר מוקף ביער מצידו  הדרומי, וכן מכיל חורשות רבות בתוכו. לצד בית הסטודנט קיים יער קיסליק,  ומדרומו נמצא גן לוקיי שנחנך ב-2009. בטכניון פועל גם גן אקולוגי מטופח, לצד גינות קהילתיות אשר פועלות במתחמים שונים בקמפוס, למשל במתחמי המעונות. מעונות ריפקין הם דוגמא לשילוב בין המגורים בלב חורש טבעי בין שדרות עצים, לצד גינות קהילתיות אשר באחריות הסטודנטים.

תפיסת שטחי הגינון והשטחים הפתוחים מתמקדת במספר תחומים:

א.      הטכניון כקמפוס אשר שטחו כולל כ- 1,200 דונם, בהם שטחי גינון ושטחי יער/חורש טבעי, אחראי לשימור וטיפוח חלקי היער הנותרים, שהינם בעלי ערך נופי רב.

ב.      אופיו האסתטי תכנוני של הקמפוס משתלב עד כמה שניתן באופי החורש הטבעי, לרבות: שימוש במיני הצומח הטבעי בכרמל ובצמחייה הדורשת אחזקה מועטה ותוספת מים פחותה.

ג.       רמתו האסתטית של הקמפוס והאווירה הטבעית/תכנונית הייחודית בו, הינם ערכים חיוניים הן לציבור הסטודנטים והן לציבור עובדי הטכניון, אשר יש לשמרם.

בשנתיים האחרונות הנהלת הטכניון רואה לנכון להשקיע משאבים לטובת שיפור תשתיות הגינון וההשקיה, בתוך כך שוקמה ושודרגה לאחרונה מערכת הבקרה והשליטה על ראשי מערכת ההשקיה וכן הותקנו מוני מים בכל ראשי המערכת, המאפשרים מניית מים מדויקת, שלא על בסיס הערכות (כפי שנעשה לפני התקנת המונים).

פסל

הצרכים של הטכניון אינם באים לידי ביטוי אך ורק באחזקה, אלא גם בשיפור ובהסתכלות לטווח הארוך ובשל כך התקציב צריך להתבסס על שלושה מרכיבים גם יחד: אחזקה, שיקום ושימור.

לאחרונה עלה נושא סמיכות הקמפוס לשטחי יער וחורש והצורך לטפל בהקטנת הרגישות לאירועי שריפה, המצריכה אף היא התייחסות והקצאת משאבים. בשלב זה הנושא קורם אור וגידים ונמצא לפני יציאה למכרז לצורך הקמת חייץ אש בגבולות הטכניון.

“אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף פעולה מתמיד עם גורמים טכניוניים כגון: אגודת הסטודנטים, קשרי חוץ וכד’ לכל נושא סנכרון ותאום פעילויות, טקסים, אירועים וכו’, הן ברמה האופרטיבית והן ברמת התקציב והקצאת המשאבים הנדרשים לצורך קיום הפעילויות השונות”, מספר האגרונום חנוך בורגר.

נתונים אודות שטחי-הקמפוס

קמפוס הטכניון משתרע על שטח המונה כ- 1260 דונם, מתוכם כ- 776 דונם שטח ירוק, כמפורט בטבלה שלהלן:

שם האזורבאחריותתכולת האזורסה"כ גינוןשטחי מדרךשטח בנייהשטח כבישיםסה"כ שטח
אזור א'קבלן גינוןקנדה, ספורט
מעונות סגל זוטר
51,5144,00812,14441,554109,220
אזור ב'קבלן גינוןאווירונאוטיקה49,1165,77215,64333,299103,829
אזור ג'קבלן גינוןמזרח31,62035,8158,95916,17892,572
אזור ד'קבלן גינוןלב הקמפוס34,71037,41723,64711,869107,643
אזור ה'קבלן גינוןפרק קיסלק40,76120,12727,22719,153107,268
אזור ו'קבלן גינוןכימיה61,78416,99112,64733,735125,157
אזור ז'קבלן גינוןהנדסה אזרחית32,58033,85415,05116,22897,712
אזור ח'קבלן גינוןהגן האקולוגי22,00000022,000
אזור ט'קבלן גינוןמעונות רבקין, נוה אמריקה,
קאסל, סנאט
57,67416,61815,09610,12899,516
אזור י'יערןחורש395,064000395,064
סה"כ:776,823170,602130,413182,1431,259,981

שטחי הגינון נחלקים לתשעה אזורים גאוגרפיים כמפורט בטבלה שלהלן:

שם האזורסה"כ שטח גינון
כלל שטחי מדרך בדונם
גינון אינטנסיבי
(%)
גינון אקסטנסיבי
(%)
שטחי מדרך
(%)
אזור א'5627667
אזור ב'55167311
אזור ג'67193153
אזור ד'72143752
אזור ה'61482333
אזור ו'79136922
אזור ז'66104151
אזור ח'224000
אזור ט'74671222
סה"כ שטח:552284131

להלן טבלה המתארת את התפלגות השטחים באחוזים, עפ”י חלוקה לרמת אחזקה (אינטנסיבי/אקסטנסיבי) ושטחי מדרך:

                                                             

שם האזורמתחם אחזקהתכולת האזורגינון אונטנסיביגינון אקסטנסיביסה"כ גינוןשטחי מדרךסה"כ שטח גינון
כלל שטחי מדרך
אזור א'Aקנדה, ספורט
מעונות סגל זוטר
14,98036,53451,5144,00855,522
אזור ב'Bאווירונאוטיקה9,03340,08249,1165,77254,887
אזור ג'Bמזרח10,79120,92131,62035,81567,435
אזור ד'Bלב הקמפוס7,78926,92134,71037,41772,128
אזור ה'Bפרק קיסלק26,75614,00540,76120,12760,888
אזור ו'Aכימיה7,45254,33261,78416,99178,775
אזור ז'Aהנדסה אזרחית5,50727,07232,58033,85466,433
אזור ח'Bהגן האקולוגי22,000022,000022,000
אזור ט'Aמעונות רבקין, נוה אמריקה,
קאסל, סנאט
48,5519,12357,67416,61874,292
סה"כ:152,860228,899381,759170,602552,361

שיטת האחזקה

שטחי הגינון מתוחזקים בחוזה (לשנתיים + אופציה לשלוש שנים נוספות) ע”י שני קבלני גינון, העוסקים באחזקת הגינון, ניקיון שבילים ומדרכות.

שטח החורש הטבעי/יער, שטחי בור וכל העצים הבוגרים ברחבי הקמפוס מתוחזקים בחוזה נפרד מזה של קבלני הגינון (לשנתיים + אופציה לשלוש שנים נוספות), ע”י קבלן גיזום העוסק בעבודות יערנות ואחראי, בין היתר, על פינוי כל הגזם (תוצרת עבודתו וכן תוצרת עבודת קבלני הגינון) אל מחוץ לשטח הטכניון.