תכנית אב

תכנית אב אסטרטגית עד שנת 2045- TechnionCity21

ראשי צוות התכנון: פרופ’ שמאי אסיף, פרופ’ יעל מוריה, ורה צובארי

1. התכנית כמנוף למצוינות אקדמית

התכנית גובשה במטרה לייצר תשתית ומרחב המעודדים מצוינות אקדמית, חוויה תוססת מזמינה ואטרקטיבית המעודדת יצירתיות, שיתופי פעולה, יצירתיות ועשייה בכל רחבי הקמפוס. זאת מתוך תפיסה כי החווייה והיצירה האינטלקטואלית נפרסת על פני מרחב הקמפוס כולו ובכל שעול היממה – בחדרי הכתות והמעבדות אך גם מחוצה להן, במעונות, בבתי הקפה, באזורי הספורט, בשדרות, בשבילים ובמרחבי הפנאי.

חידוש הסביבה הקיימת ופיתוח סביבה מזמינה, יעילה וחכמה המנוהל באפקטיביות וביעילות נועדה גם לייצר תשתית מרחבית מיטבית להתמודדות עם אתגרים העומדים בפני מוסדות אקדמאיים בכלל ובפני הטכניון בפרט בעת הזו, אשר לרבים מהם ביטוי מרחבי –  בהיקף השטח הבנוי ובאופן השימוש בו:

  • תחרות בינלאומית גבוהה בין מוסדות אקדמאיים מובילים על סטודנטים וחוקרים מצטיינים.
  • שינוי אופי הלימוד והעבודה של סטודנטים וחוקרים צעירים (דור ה – Y) והצורך בגירויים אינטלקטואלים חדשים לקידום מצוינות ובהתאמת סביבות הלימוד והמחקר.
  • מעבר לשימוש בטכנולוגיות חדשות ודיגיטציה במחקר ובהוראה המצריכים תשתיות ומרחבים חדשים.
  • שינוי תפיסת ההוראה לרבות מעבר מהנחלת ידע להנגשת הידע המביא לשינוי במרחבי הלימוד.
  • טשטוש גבולות בין שדות מחקר ושינוי באמצעי מחקר לרבות הגברת השימוש באמצעי מידול וסימולציות משותפים למספר דיספלינות והצורך במרכזי תשתיות ומחקר משותפים.
  • שינויים בכלכלת ההשכלה הגבוהה, באופני גיוס משאבים ובעלויות נדרשות לתשתיות, טכנולוגיה ושירותים.
  • דגש ההולך וגובר באוניברסיטאות מובילות בעולם למחקר, הוראה ופיתוח בנושאי קיימות וסביבה (sustainability) המדגישים את תפקיד המוסדות האקדמאיים בהקשר זה.
  • דגש הולך וגובר על דיון בתפקיד המקומי של מוסדות להשכלה גבוהה בערים והקהילות שבתוכם הם נטועים.

על ידי התייחסות לאתגרים אלו ובאמצעות שדרוג התשתית הקיימת וניהולה ופיתוח תשתית פיזית גמישה, מבקשת התכנית לקדם סביבה אקדמית חדשנית, תוססת ונעימה הן עבור משתמשיה והן עבור הקהילות והסעירם סביבה, אשר תמשוך אל הקמפוס סטודנטים מעולים, חוקרים מצטיינים ברמה בינלאומית ועובדים איכותיים ומסורים ולייצר עבורם מסגרת ותנאים ליצירה ולשיח פתוח ופורה.

2. התהליך

תהליך התכנון הוגדר כתהליך ספיראלי ובו העמקה ופירוט הדרגתי. תהליך רפלקטיבי אשר כלל הערכה ולימוד מתמידים בד בבד עם תהליכי השתתפות וחשיפה למשתמשים השונים – לסטודנטים, עובדים, חוקרים, תושבי הערים ליפה ונשר, הנהלת הטכניון וראשי הערים.

3. קידום 3 תכניות

התכנית האסטרטגית הוכנה כחלק ממהלך כולל של הכנת 3 תכניות שביקשו ליתן מענה לצרכים קצרי וארוכי טווח במקביל. התכנון המקביל איפשר קפיצה בין קני מידה,  בין הווה ועתיד קרוב ורחוק,  בין Bottom Up – Top Down. התהליך אפשר גם היזונים חוזרים, גמישות ושינוי והתחלה מיידית של מימוש מטרות תכנית האב האסטרטגית כבר בשלב הכנתה.

• תכנית אב אסטרטגית – אמצעי לקבלת החלטות מהירות ואחראיות בעולם משתנה. התכנית מציעה כלים ואסטרטגיות לחידוש, שדרוג ופיתוח הקמפוס – הבנוי והפתוח ומסגרת מרחבית לקביעת סדרי עדיפויות, יעדים והתאמתו לאתגרים חדשים צפויים ובלתי צפויים.

• תכנית מתאר מפורטת –  כלי סטטוטורי, גמיש ומאפשר. בקרה על השפעות חיצוניות. התכנית תבוא במקומה של תכנית המתאר המאושרת הקיימת, תכפיל את היקף זכויות הבניה המאושרות כיום לקריית הטכניון ותהווה כלי גמיש להוצאת היתרי בניה ומסגרת תכנונית מתאימה לצרכי השעה ותפיסות תכנון עכשוויות.

• שיפור פני הקמפוס–  כלי למעורבות והתערבות של סטודנטים, חוקרים, עובדים והציבור הרחב לחיזוק ההתמצאות, הנגישות, המרחב הציבורי והחיים בקמפוס.

מצורפת חוברת תכנית האב ל- 30 השנים הבאות לפיתוח קמפוס הטכניון- TechCity21

TechCity21

TechCity21Heb

נספחי תוכנית האב:

אגד נספחים

סקר מורשת מוסדי- 1

סקר מורשת מוסדי- 2

סקר מורשת מוסדי- 3

סקר מורשת מוסדי- 4

סקר מורשת מוסדי- 5

סרטון וידאו- הצעה לבינוי עתידי

[

מצורפת תוכנית המתאר

תשריט תוכנית מתאר קיימת ומוצעת

נספחי תוכנית מתאר להורדה:

תשריט מצב מוצע (פברואר 2018)

הוראות תוכנית (פברואר 2018)

סקר עצים

תשריט נספח ניקוז

תשריט נספח מים

תשריט נספח נוף

תשריט נספח ביוב

נספח תנועה

נספח נופי חתכים

נספח מים, ביוב וניקוז ספטמבר 2016