התקשרויות

הטכניון כפוף לחוק חובת המכרזים, מתוקף תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש”ע – 2010, שנכנסו לתוקף בתאריך 10.8.2010.
למידע על מכרזים המתפרסמים מטעם הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל בכלל ואגף בינוי ותחזוקה של הטכניון בפרט, כגון: נושא המכרז ותיאורו, מועד להגשת הצעות וסטטוס המכרז ולהורדת מסמכים רלוונטיים למכרז לחצו כאן