מבנה ארגוני

בתמונה הבאה תרשים של המבנה הארגוני של אגף בינוי ותחזוקה:

מבנה ארגוני1